Piedi-sani by OlettePrivacyverklaring

(Deze privacy policy geldt vanaf 22 mei 2018 en wordt steeds aangepast wanneer wettelijke eisen i.v.m. de wet op de privacy dit vereisen) Deze privacy policy vindt u voor pedicure praktijk Piedi-Sani a Olette, op de website van pedicure praktijk Piedi-Sani nl: www.piedi-sani.nl toegevoegd aan het contactformulier en steeds toegevoegd aan de mail die u van Piedi-Sani a Olette ontvangt vanuit mailprogramma Podofile. De privacy policy is als pdf te downloaden.

Piedi-Sani a Olette hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Piedi-Sani a Olette houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens vooropstellen en hier zorgvuldig mee omgaan.
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Piedi-Sani a Olette zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

verwerken van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Piedi-Sani a Olette verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; Voor facturering, voor declaraties met betrekking tot verstrekking van de vergoeding van de behandeling via doorverwijzing /contract met podotherapeut en of ziektekostenverzekeraar.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Voor contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen), podotherapeuten of meewerkend collega pedicure.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht: Het noteren van voetklachten op een digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling, verzorging van voetproblemen. Ook voor collegiaal overleg en of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende huisarts en of andere medische disciplines. Vastleggen van medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc. Het nemen van fotos (digitaal nemen en vastleggen) van voetproblemen m.b.t. controle van de vooruitgang van de behandeling en evt. voor collegiaal overleg en of doorverwijzing naar andere medische disciplines.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; Het volgens de richtlijnen voorbereiden uitvoeren en evalueren van de voetbehandeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Piedi-Sani a Olette de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • BSN-nummer;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Voetklachten;
 • Medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, hebben van diabetes, reuma, neuropathie, chemotherapie, gebruik van medicijnen zoals bloedverdunners
 • Fotos van voetproblemen door ons gemaakt.

Uw persoonsgegevens worden door Piedi-Sani a Olette opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de tijd dat u cliënt wenst te zijn van Piedi-Sani a Olette en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Piedi-Sani a Olette verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Piedi-Sani a Olette de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Piedi-Sani a Olette opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Inkoop/leveranciers:
Piedi-Sani a Olette verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Piedi-Sani verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en de contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Piedi-Sani a Olette bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Piedi-Sani a Olette van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
U kunt wanneer u toestemming hebt gegeven deze toestemming ten allen tijden intrekken. Stuur dan een mail naar info@piedi-sani-a-olette.nl met de mededeling dat u de toestemming wilt intrekken.
Op de website www.piedi-sani.nl kunt u contact opnemen via het contactformulier. Bv om een afspraak te maken of een vraag te stellen over een voetprobleem.
Deze vraag komt dat binnen bij Piedi-sani a Olette en wordt zo snel mogelijk (binnen 24 uur) afgehandeld.
De gegevens die Piedi-Sani u vraagt om in te vullen, heeft Piedi-sani a Olette nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor de afhandeling van uw vraag.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Piedi Sani a Olette is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Olette Voogd houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Piedi-Sani a Olette.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen opmerkingen of klachten heeft neem dan contact met ons op! 0648562003 (Olette Voogd, eerste eigenaar Piedi-Sani a Olette of mailen naar info@piedi-sani-a-olette.nl
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.piedi-sani.nl
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

Contactgegevens

Piedi-Sani a Olette
Veenstraat 3
5124 NC
Molenschot
Info@piedi-sani-a-olette.nl
KvK nr.: 66320593

Olette voogd
1995 Sociaal pedagogisch hulpverlener gehandicaptenzorg.
2016 Pedicure
2018 Medisch pedicure